(oznaczenie organu)

Zarządzenie Nr 17 2019/2020

Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 • 3.
 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:,
 2. a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w następujący sposób : nauczyciele składają sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć pisemnie z określoną ilością godzin dziennej pracy. Efekty pracy codziennie zamieszczone są na stronie www przedszkole jordanow.pl. Na stronie od godziny 8 00 rano zamieszczony jest plan pracy oraz pomoce niezbędne do zrealizowania wspólnie z rodzicami zajęć. Format zajęcia jest opracowany i dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci. Techniki porozumiewania się z dziećmi i rodzicami wybiera nauczyciel w porozumieniu z rodzicami. Nauczyciel zobowiązany jest do codziennego kontaktu z rodzicami w godzinach wyznaczonych. Godziny kontaktów indywidualnych z rodzicami winny być zamieszczone na stronie www. Nauczyciel codziennie odnotowuje obecność dzieci, które brały udział w zajęciach. W dogodnych warunkach obecności te należy nanieść na listę obecności w dzienniku zajęć.
 3. b) nauczyciel zapewnił wychowankom i ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
 4. c) w przypadku wychowanków przedszkola - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem oraz z psychologiem przedszkolnym
 5. d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c
 6. f) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, WWRD, logopedy, - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz WWRD,
 7. g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
 1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Zaleca się bezwzględnie stosowanie przepisów RODO ( nierozpowszechnianie przysłanych materiałów przez rodziców w innych celach jak tylko publikacja na stronie www.
 • 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 10 % zajęć ogółem prowadzonych w danej grupie w okresie zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie z przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. g.

 • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Miejskiego Przedszkola w Jordanowie.

 • 6.
 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola w  Jordanowie.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Regulamin organizacji wycieczek